Dėmesningas įsisąmoninimas

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. „mind­ful­ness”) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Kaip bu­dis­ti­nių re­li­gi­nių pra­kti­kų su­de­da­mo­ji da­lis šis me­to­das ži­no­mas jau ke­lis tūks­tan­čius me­tų, o da­bar jis jau moks­liš­kai pa­grįs­tas ir sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su, gy­dant dep­re­si­ją, ne­ri­mo bei val­gy­mo su­tri­ki­mus, pri­klau­so­my­bę nuo al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų, pa­de­da esant lė­ti­niam skaus­mui, net on­ko­lo­gi­nių li­gų at­ve­ju. Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo pra­kti­ka vis pla­čiau tai­ko­ma ir svei­kų žmo­nių psi­cho­lo­gi­nės ge­ro­vės la­bui.

Pilnaprotavimas, arba dėmesingas įsisąmoninimas, – tai galimybė atkreipti dėmesį į dabarties momentą. Ką šiuo metu mes matome, ką galvojame, ką jaučiame, ką užuodžiame ir kokius pojūčius kūne patiriame. Tai galimybė mokytis įsisąmoninti, kaip mes bendraujame su aplinka, savimi ir pasauliu. Galimybė geriau suprasti save, kitus ir pasaulį.

Jeigu mes lavinsime tokį savo gebėjimą, galime išmokti kentėti daug mažiau ar net visai nekentėti, net ir patirdami sunkumų ar jausdami skausmą arba diskomfortą. Mes galime išmokti priimti gyvenimo sunkumus ir sąmoningai, neįsitraukdami į kančias sukeliančius apmąstymus ar jausmus, ieškoti išeities iš susidariusios situacijos, neatmesdami nė vienos galimybės.

Mūsų smegenys pačios savaime taip nefunkcionuoja. Jos ieško grėsmių ir baisumų, blogio aplink mus ir net mumyse. Jos klaidingai vertina, kad tokiu būdu mus apsaugo. Jeigu mes norime išmokti pilnaprotauti, matyti realybę ir valdyti savo dėmesį bei būti išmintingesni, turime smegenis specialiai to mokyti.

Laimei, yra sukurtos gana paprastos nesudėtingų pratimų metodikos, leidžiančios per keletą ar keliolika savaičių darant pratimus išmokti nusiraminti, įsisąmoninti savo mintis ir net jausmus bei matyti juos „tarsi iš šono“ ir todėl objektyviai, teisingai vertinti. Šie pratimai išmokys Jūsų smegenis ir Jus pačius pripažinti, priimti savo mintis ir prie jų neprisirišti, paleisti jas. Tai labai naudingas gebėjimas, ypač jeigu vargina įkyrios mintys. Pabandykite. Truputį pasipraktikuokite, padarykite siūlomų pratimų ir gana greitai pajusite jų naudą.