Showing 2 Result(s)

8 savaičių streso valdymo programa

Streso valdymas viena iš esminių nūdienos aktualijų. Streso valdymas reiškia suvoktus savo jausmus ir atsaką į situaciją. Ne automatinę reakciją, kurios dažnai po to gailimės …

Dėmesningas įsisąmoninimas

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. „mind­ful­ness“) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Kaip bu­dis­ti­nių re­li­gi­nių pra­kti­kų …